Междулабораторен Технически Проект МС 02/2020 (Активен)

SNAS

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Втвърден бетонБДС EN 12390-3:2019Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.Якост на натиск /ua/03.02.202031.03.202031.07.2020
БДС EN 12390-7:2019Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон.Плътност /ua/
Скален/Добавъчен материал (дребен или нефракциониран)БДС EN 1097-6:2013, точка 9Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода.Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
БДС EN 1097-6:2013, точка 9Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода.Water absorption, (WA24) /ua/
БДС EN 933-9:2009+A1:2013Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо.Стойност на метиленово синьо /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 15.1Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на хумус /ua/

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Заявка за участие

Адрес за получаване на обектите за изпитване

Данни за фактура

Тестове за изпълнение