Междулабораторен технически проект МС 01/2015 (Приключен)

SNAS

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Втвърден бетон – Кубчета 150x150x150 mmБДС EN 12390-3:2009Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.Якост на натиск /ua/01.01.201528.02.201530.06.2015
БДС EN 12390-7:2009Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон.Плътност /ua/
Битуми и битумни свързващи вещества – Бутим за пътни настилки тип 50/70БДС EN 1426:2007Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрацията с игла.Пенетрация /ua/
БДС EN 1427:2007Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2015;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2015;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Заявка за участие

Адрес за получаване на обектите за изпитване

Данни за фактура