Начало / Подизпълнители

1.Строително изпитвателен център към „ТРА” ЕООД, град София

ТРА International ( Technische Püfanstalt ) с централа Австрия е сервизна фирма към SТRABAG SE с основна цел осигуряване на качеството и иновации в строителния сектор.

Тя е представена в 12 европейски страни с функционираща мрежа от над 100 лаборатории с повече от 600 сътрудници.

ТРА International е представлявана в България от “ТРА” ЕООД чрез две лаборатории за изпитване Строително Изпитвателен Център (СИЦ) гр. София и гр. Бургас. От м. август 2003 година СИЦ към “ТРА” ЕООД е приемник на Централна Строителна Лаборатория към „ИНЖСТРОЙ” АД София.

СИЦ към “ТРА” ЕООД, град София е акредитирана лаборатория за извършване на изпитвания и вземане на проби за: цимент, добавъчни материали за бетон, строителни разтвори и асфалтобетонни смеси, бетонни и стоманобетонни изделия, битуми и битумни емулсии и пасти, асфалтобетонни смеси и строителни почви. Понастоящем лабораторията работи с над 50 строителни фирми на българския пазар.

В СИЦ работят 9 сътрудници като постоянен персонал, които са компетентни за вземане на проби и провеждане на изпитвания в обхвата на акредитация. Четирима от тях са с дългогодишен опит в проектирането на бетон и асфалтови смеси, както и обслужването на производствени бази за бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси и добавъчни / скални материали и изпитвания на строителни почви.

Основни направления на дейността са:

Упражняване на входящ контрол на строителни материали използвани при производство на асфалтови и бетонни смеси, бетонни и стоманобетонни изделия; Вземане на проби при производство и на обект за установяване на проектните физико – механични показатели в лабораторни условия; Оперативен и текущ технологичен контрол – контрол на процесите на строителство и изпълнение на проектните и технологични изисквания и спазване на нормативните изисквания за качествено изпълнение; Приемателен контрол – издаване на протоколи за установяване качеството на строителството и регистриране на данните от лабораторните изпитвания; Обследване на пътища за установяване на действителното състояние на пътни настилки; Лабораторни изпитвания съобразно обхвата на акредитация; Проектиране на състави за бетонни и асфалтови смеси и проверката им в производствени условия СИЦ към “ТРА” ЕООД, град София се ползва и като независима лаборатория за изпитване от трета страна.

2.Университетска строителна изпитвателна лаборатория при „Университет по архитектура строителство и геодезия Център за научни изследвания и проектиране” ЕООД, град София

3.Строителна лаборатория при „БКС – Горна Оряховица” АД, град Горна Оряховица