Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2016 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Добавъчни (скални, едрозърнести) материалиБДС EN 1097-2:2010Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост).Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/01.01.201629.02.201630.06.2016
БДС EN 933-3:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна.Индекс за плоски зърна /ua/
БДС EN 933-4:2008Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата.Коефициент на формата /ua/
БДС EN 1097-3:2000Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини.Насипна обемна плътност /ua/
Почви строителниПриложение №16МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №16Граница на протичане /ua/
Приложение №17МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №17Граница на източване /ua/
БДС EN 933-8:2012+A1:2015Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент.Пясъчен еквивалент /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на водоразтворими хлориди / хлорни йони /oa/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 12Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на киселинноразтворими сулфати /oa/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.