Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2018 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Скални/Добавъчни материали (едрозърнести)БДС EN 1097-2:2010Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост).Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/25.01.201823.03.201802.07.2018
БДС EN 1097-1:2011Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на износване (micro-Deval).Съпротивление на износване – коефициент „микро-Девал“ /ua/
БДС EN 933-3:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна.Индекс за плоски зърна /ua/
БДС EN 933-4:2008Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата.Коефициент на формата /ua/
БДС EN 1097-3:2000Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини.Насипна обемна плътност /ua/
БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Плътност на зърната, (ρа) /ua/
БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
Битум и битумни продукти – Полимермодифициран битумБДС EN 1426:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.Пенетрация /ua/
БДС EN 1427:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
БДС EN 13398:2018Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на еластичното възстановяване на модифицирани битуми.Еластично възстановяване /ua/
БДС EN 12593:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.Температура на счупване по Фраас /ua/
БДС EN ISO 2592:2017Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017).Пламна температура /ua/
БДС EN 15326:2007+A1:2009Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.Плътност /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2018;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2018;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.