Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 02/2019 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Асфалтови смеси (не повече от 40 участника)БДС EN 12697-6:2012, Процедура ВАсфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.Обемна плътност /ua/04.02.201922.03.201928.06.2019
БДС EN 12697-5:2019, Процедура А, (т. 9.2)Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на максимална плътност.Максимална плътност /ua/
БДС EN 12697-8:2019, т. 4Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.Съдържание на въздушни пори /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Стабилитет (Устойчивост) /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Протичане (Условна пластичност) /ua/
БДС EN 12697-1:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество.Съдържание на разтворимо свързващо вещество /ua/
БДС EN 12697-2:2015Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.Разпределение размера на частиците (Разпределение на частиците по размер) /ua/
Скални/Добавъчни материали (дребен или нефракциониран)БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /ua/
БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
БДС EN 1097-3:2000Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини.Насипна обемна плътност /ua/
БДС EN 933-8:2012+A1:2015Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент.Пясъчен еквивалент /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на водоразтворими хлориди /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 т. 12Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на киселинноразтворими сулфати /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 02/2019;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 02/2019;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.