Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 06/2018 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Втвърден бетонБДС EN 12390-3:2009Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.Якост на натиск /ua/01.06.201817.09.201804.01.2019
БДС EN 12390-7:2009Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон.Плътност /ua/
Строителни почвиБДС EN 13286-2:2011, т. 7.1Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor.Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/
БДС EN ISO 17892-3:2016Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15).Плътност на частиците /ua/
БДС EN ISO 17892-1:2015Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014).Съдържание на вода /ua/
  • "Покана за участие" (QF 4.4-3) в МС 06/2018;
  • "Заявка за участие" (QF 4.4-4) в МС 06/2018;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.