Начало / PT схеми / Междулабораторен технически проект МС 07/2014 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Добавъчен материал за бетонБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA :2008, т. НА.I.4Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008 – НА.I.4 – Метод за определяне на устойчивостта на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване.Устойчивост на дробимост /ua/01.07.201415.08.201430.11.2014
БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, т. НА.I.2Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008– НА.I.2 – Метод за определяне на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) в едрия добавъчен материал.Съдържание на продълговати и плоски зърна /ua/
БДС EN 1097–3:2000Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътността в насипно състояние и празнините.Насипна обемна плътност, (ρb) /ua/
БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
Строителни почвиБДС EN 13286-2:2011Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor.Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/
БДС EN 933–8:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 8: Оценка за финост. Пясъчен еквивалент.Пясъчен еквивалент /ua/
AASHTO T 90-00 (2008)Стандартен метод на изпитване за определяне на границата на пластичност и показателя (индекса) на пластичностГраница на пластичност /ua/
AASHTO T 89-13Стандартен метод на изпитване за определяне границата на протичане на почвиГраница на протичане /ua/
AASHTO T 90-00 (2008)Стандартен метод на изпитване за определяне на границата на пластичност и показателя (индекса) на пластичностПоказател (индекс) на пластичност /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2014;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2014;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.