Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 07/2019 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Битум и битумни продуктиБДС EN 1426:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.Пенетрация /ua/01.07.201930.09.201931.12.2019
БДС EN 1427:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
БДС EN 12593:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.Температура на счупване по Фраас /ua/
БДС EN ISO 2592:2017Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017).Пламна температура /ua/
БДС EN 15326:2007+A1:2009Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.Плътност /ua/
БДС EN 12592:2014Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост.Разтворимост /ua/
Строителни почвиМРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, Приложение №15Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г.Граница на протичане /ua/
AASHTO T 89-13 (2017)Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils.Граница на протичане / Liquid Limit /ua/
МРРБ „Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/ 2018 г., Приложение №16 / AASHTO T 90-16Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. / Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.Граница на източване / Plastic Limit (Граница на пластичност) /ua/
AASHTO T 90-16Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.Plastic Limit (Граница на пластичност) /ua/
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.4 (Метод на Казагранде)Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на протичане /ua/
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.3 (Метод с падащ конус)Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на протичане /ua/
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.5Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на пластичност /ua/
БДС EN 933-8:2012+A1:2015Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент.Пясъчен еквивалент /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2019;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2019;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)