Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 07/2016 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Добавъчни (скални, едрозърнести) материалиБДС EN 1367-2:2009Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитване с магнезиев сулфат.Устойчивост на изветряване (Загуба на маса) при изпитване с магнезиев сулфат /ua/01.07.201631.08.201631.12.2016
БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /oa/
Битум и битумни продукти – Битумна емулсияБДС EN 1427:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
БДС EN 12846-1:2011Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсииВреме на изтичане /вискозитет/ /oa/
БДС EN 13074-1:2011Битуми и битумни свързващи материали. Извличане на свързващия материал от битумни емулсии, разредени или пластифицирани битуми. Част 1: Извличане чрез изпарение.Остатък на свързващо вещество след изпарение /oa/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2016;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2016;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.